Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας

Η ιστοσελίδα www.fileloinon.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία «Φίλοι Ελληνικών Οίνων Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Φίλοι Ελληνικών Οίνων» και « Φιλελλοίνων», (εφεξής «Εταιρεία»). Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι εμπορική, με αντικείμενο το εμπόριο και τις αντιπροσωπείες ποτών, εδρεύει στην περιοχή Καρδίας Θεσσαλονίκης (Ν. Ρύσιο, Τ.Κ.57500) και Α.Φ.Μ. 800339661, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:117118504000

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας

E-mail: info@fileloinon.gr 

Τηλέφωνο Παραγγελιών: 23920 72040

Φαξ: 23920 72040

Με την δημιουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος η εταιρεία μας στοχεύει στην ενημέρωση όλων των χρηστών του διαδικτύου-internet σχετικά με το σύνολο των προϊόντων μας σε συνδυασμό με την δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω της εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας πάντοτε με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας fileloinon.gr και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει απολύτως τα κατωτέρω και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση τήρησης τους καθόσον η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας του fileloinon.gr και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτής συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

 

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιεί μονομερώς μέρη, στοιχεία και διατάξεις των παρόντων όρων καθώς και του περιεχομένου του ιστότοπου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη άνευ προηγούμενης ενημέρωσης, συγκατάθεσης ή συναίνεσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν δεσμευτικές νομοθετικά υποχρεώσεις της εταιρείας και δίχως να επηρεάζονται ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση το fileloinon.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης τους.

Οποιαδήποτε σύμβαση πραγματοποιεί το fileloinon.gr χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως (γραφή και ανάγνωση). .

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας από ανηλίκους, ήτοι από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. .

Οι χρήστες του εν λόγω ιστοτόπου υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του www.fileloinon.gr και συγκεκριμένα για να παραγγείλετε προϊόντα της εταιρείας μας, καλείστε να δημιουργήσετε αρχικά έναν λογαριασμό και εν συνεχεία να συμπληρώσετε την προβλεπόμενη φόρμα παραγγελίας, όπου θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας κ.α.

Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου ( ενδεικτικώς Οδηγίες 2000/31/ΕΚ και 95/46/ΕΚ, Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει), το www.fileloinon.gr δεσμεύεται και δηλώνει ρητώς ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη ή παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ότι αυτά θα παραμείνουν απόρρητα και ότι με κανέναν τρόπο δεν θα κοινοποιεί, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο δημόσιες αρχές.

Το www.fileloinon.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών–πελατών που περιέρχονται σ’ αυτό κατά την υποβολή της παραγγελίας τους, προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα μαζί τους σχετικά με την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας τους. Περαιτέρω, το www.fileloinon.gr δύναται να διατηρεί σε αρχείο, να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς επίσης για λόγους στατιστικούς ή επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του. Κάθε χρήστης/πελάτης του www.fileloinon.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή και αντίρρησης στην περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-13 Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά - λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και ο,τιδήποτε άλλο περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.fileloinon.gr αποτελούν αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον διαδικτυακό μας τόπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη – πελάτη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.fileloinon.gr δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου, των στοιχείων και των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, με την προϋπόθεση ότι προέρχονται αποκλειστικά από το ίδιο και από τους συνεργάτες του και ουδεμία ευθύνη φέρει για την πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών και στοιχείων που αναμεταδίδονται και αναπαράγονται από τρίτες πηγές στην ιστοσελίδα του.Ο εν λόγω ιστότοπος ενδεχομένως να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους ιστότοπους. Το www.fileloinon.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σ’ αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Το www.fileloinon.gr δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των πελατών ως προς τη διαθεσιμότητα τους.Το www.fileloinon.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του έναντι των πελατών εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων. 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και άρτια λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή ιούς που παρουσιασθούν στους χρήστες που σχετίζονται με την λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. 

Σε καμία περίπτωση το www.fileloinon.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες του εν λόγω ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται δυνάμει των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσης του.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ

Ο χρήστης – πελάτης μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, για την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, για τη διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς, καθώς επίσης και για το δικαίωμα υπαναχώρησης. Διευκρινίζεται ότι όλες οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται και προβάλλονται στον διαδικτυακό μας τόπο συμπεριλαμβάνουν το νομίμως προβλεπόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (σήμερα 23% ή 13% κατά περίπτωση), καθώς και όλους τους προβλεπόμενους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της εταιρίας μας για αναπροσαρμογή των τιμών αυτών οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο χρήστης – πελάτης ενημερώνεται πριν από κάθε παραγγελία του για τα κάτωθι δικαιώματα του:

Α) Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων της παραγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως και αδαπάνως από την αγορά κάποιων ή και όλων των προϊόντων της παραγγελίας σας, επιστρέφοντας στην εταιρία μας τα εν λόγω προϊόντα στην ίδια άριστη κατάσταση που τα παραλάβατε και καταβάλλοντας μόνο τα έξοδα επιστροφής τους. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, το www.fileloinon.gr θα σας επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή το σύνολο του τιμήματος των επιστραφέντων προϊόντων, και ο τρόπος επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων σας θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί σας. Διευκρινίζεται ότι το χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης από τη σύμβαση και κατόπιν επιστροφής των παραγγελθέντων προϊόντων, αντιστοιχεί αμιγώς και αποκλειστικά στο καταβληθέν ποσό αγοράς των προϊόντων και όχι στο καταβληθέν χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής τους.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει: α) να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την ειδική δήλωση υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ, β) να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης. και γ) να αποστείλετε στη διεύθυνση μας το προϊόν στην ίδια άριστη κατάσταση που το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αλλοιωθεί, αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας οπωσδήποτε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Η επιστροφή και η υπαναχώρηση θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της εταιρείας μας βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

B) Δικαίωμα Αντικατάστασης/ Επιστροφής:

Παρά τη διαρκή προσπάθεια μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το προϊόν που θα παραλάβετε να είναι ελαττωματικό ή αλλοιωμένο. Εάν, λοιπόν, συντρέχει υπαιτιότητα της εταιρίας μας, τότε έχετε το δικαίωμα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του ελαττωματικού ή αλλοιωμένου προϊόντος να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση του με άλλο είτε την επιστροφή των χρημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να ενημερώσετε την εταιρία μας και να μας αναφέρετε κατά τρόπο συγκεκριμένο το πρόβλημα που εμφανίστηκε, καθώς επίσης και να αποστείλετε στη διεύθυνση μας με έξοδα σας το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε, συνοδευόμενο από το εκδοθέν Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής ή την Απόδειξη Λιανικής-Δελτίο Αποστολής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την επιστροφή του ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή αλλοιωμένο από υπαιτιότητα μας, η εταιρεία μας καλύπτει τα έξοδα επιστροφής του, και κατόπιν συνεννόησης μαζί σας είτε σας αποστέλλει αδαπάνως καινούριο προϊόν, είτε σας επιστρέφει τα χρήματα της αγοράς του.

Γ) Δυνατότητα Ακύρωσης Παραγγελίας

Τέλος, μπορείτε να ακυρώσετε αδαπάνως την παραγγελία σας, υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση θα γίνει πριν την αποστολή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την αποστολή της και πριν την παράδοσή της, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.

Σημείωση (1): Σε περίπτωση τυχόν παραλαβής λανθασμένου προϊόντος ( δηλαδή προϊόντος διαφορετικού από αυτό που παραγγείλατε), παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε αμέσως, προκειμένου να το αντικαταστήσουμε άμεσα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων.

Σημείωση (2): Σε κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής τμήματος ή του συνόλου της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, επικοινωνείστε με την εταιρεία μας για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας.

6. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το σύνολο των τιμών των προϊόντων μας που αναγράφονται και προβάλλονται στον διαδικτυακό μας τόπο συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο και προβλεπόμενο ποσό Φ.Π.Α 23% και 13%, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναπροσαρμογής των τιμών αυτών οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www. fileloinon.gr, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, ως ισχύει.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, ανανέωση ή μεταβολή τους και το σύνολο των εν γένει συναπτομένων συμβάσεων διέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3587/2007, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πώληση προϊόντων εξ αποστάσεως, όπως και οι σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών νομικής φύσεως που τυχόν θα προκύψουν και δεν θα επιλυθούν φιλικά από την επίσκεψη ή χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και των συναπτομένων συμβάσεων εξ αποστάσεως καθίστανται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο χρήστης – πελάτης μέσω του ιστοτόπου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.